20160827_210325

20160827_210425

Name: Seth Richey
Location: Florida
Photographer: Seth Richey
Brand name of kit(s): Tamiya
Information:
Tamiya Nissan skyline gtr v-spec ll

20160827_210457

20160827_210551